Generelt om lauget: Lauget holder almindelige laugsaftener for dansere og spillemænd m/k onsdage kl. 19.00 på Ejerslykkeskolen, Rødegårdsvej 164, 5230 Odense M i Østsalen. Nye dansere og spillefolk er meget velkomne.

Kunne du tænke dig at lære at danse eller at spille, så er du meget velkommen i Folkemusiklauget Fynboerne! Alle nye spillefolk og dansere er velkomne. Pris 250 kr. for et år. Halv pris for studerende og unge under 25 år og 100 kr. for passive medlemmer. Betal over netbank til konto nr. 6810-0001096219. Husk navn og for nye tilmeldte også kontaktoplysninger som telefonnummer og email.

Består af en flok spillefolk m/k og en gruppe dansere. Vi har dygtige instruktører og erfarne dansere, der hellere end gerne vil hjælpe nye i gang med at danse. Kom alene eller sammen med en dansepartner m/k. Alle er velkomne. Vores øveaftener starter kl. 19.00 og slutter 21.45.

Laver offentligt bal i Frølageret, Kulturmaskinen, Odense, hvor alle er velkomne, gratis entré, den sidste onsdag i hver måned - undtagen i juni, juli, august og december.

Arrangerer siden 1998 en arrangementsrække med professionelle folkemusik grupper støttet af Statens Kunstråd og Odense Kommune. Entré.

I skolernes sommerferie hver mandag aften kl. 19.00 ved statuen Havhesten kan I finde os i parken Munke Mose i Odense, hvor vi som et led i Odense Kommunes sommerunderholdning spiller og danser med alle interesserede.

Formand er Poul Strunk, 41 60 99 39 - poul.strunk@gmail.com - Vi er som laug medlem af DGI. Find os også på Facebook.

Kassereren og redaktøren af disse sider hedder Britta Rasmussen br_aa@hotmail.com. Hvis du har spørgsmål.

Vedtægter for ”Folkemusiklauget Fynboerne”

Revideret udgave 26. maj 2021

1) Foreningens navn er ”Folkemusiklauget Fynboerne”. Lauget hører hjemme i Odense kommune.

2) Laugets formål er:

a) at viderebringe og dyrke samvær omkring musik, dans, sange, lege og fortællinger, der har rod i den danske folketradition,

b) at fremme samværet mellem generationer, således at levende folketraditioner kan føres videre og dermed skabe forståelse for samfundsforhold før og nu,

c) gennem gensidig undervisning at arbejde for dygtiggørelse af det enkelte medlem, således at hvert enkelt medlem bidrager aktivt til laugets fælles arbejde, ansvarligt og i samarbejde med laugets øvrige medlemmer,

d) at give børn og unge under 25 år mulighed for virksomhed og kammeratligt samvær med jævnaldrende i deres fritid, e) at holde møder, kurser, åbne arrangementer, seminarer, m.v.,

f) at indsamle musikalsk folkekultur, oprette bibliotek, udgive medlemsblad samt formidle studierejser, ekskursioner, m.v.

3) Som medlem optages folk, der går ind for Folkemusiklauget Fynboernes formål og vedtægter, efter at have læst dem og betalt kontingent. Ikke myndige indmeldes skriftligt ved forældremyndighedsindehaverens underskrift. Udmeldelse ved skriftlig henvendelse til kassereren. Medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest to måneder efter påkrav, slettes af bestyrelsen.

4) Passivt medlemskab af lauget kan erhverves for reduceret kontingent, der fastsættes på laugsgildet. Som passivt medlem modtager man alle laugsblade samt andre skriftlige informationer. Passive medlemmer har ikke stemmeret på laugsgilderne og kan ikke få tilskud efter gældende regler.

5) Kontingent fastsættes på laugsgildet og gælder for det følgende kalenderår. Der betales første gang ved indmeldelsen og siden, når det opkræves.

6) Laugsgildet holdes hvert år inden 1. april. Her vælges i lige årstal to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. I ulige årstal vælges tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Valget gælder for to år. Genvalg kan finde sted. Hvert år vælges to kritiske revisorer og en revisorsuppleant.

Indkaldelse til laugsgildet sker skriftligt til medlemmerne med 14 dages varsel og med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigenter og en referent.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Bestyrelsen forelægger det reviderede regnskab for det forløbne kalenderår.

4. Ideer til næste års arbejde.

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og revisorer.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Indkomne forslag.

8. Eventuelt.

Forslag til behandling på laugsgildet, herunder forslag til vedtægtsændringer, skal være indsendt til bestyrelsen senest 8 dage før laugsgildets afholdelse og bør uddeles til medlemmerne ved laugsaftenen før laugsgildet.

Bestyrelsen eller 10 medlemmer af lauget kan kræve indkaldelse af et ekstraordinært laugsgilde, som skal indkaldes skriftligt og med 14 dages varsel. Dagsorden for mødet skal udsendes samtidigt. Laugsgildet afholdes efter normal mødeprocedure. I tvivlstilfælde afgør dirigenterne og referenten hvad der er normalt. Vedtægtsændringer og ophævelse af lauget kan besluttes på et laugsgilde ved 2/3´s stemmeflerhed. Andre beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

For at kunne deltage i afstemningerne skal man give personligt fremmøde, og man skal have betalt kontingent i året før laugsgildets afholdelse.

Ønskes skriftlig afstemning, skal dirigenterne imødekomme dette. Referat af laugsgildet indføres i protokollen og offentliggøres snarest i laugsbladet.

7) Revisorerne har til enhver tid adgang til laugets regnskab og skal inden laugsgildet gennemgå, påtegne og eventuelt kommentere regnskabet. Foreningens regnskab følger kalenderåret.

8) Bestyrelsen igangsætter arbejdet i lauget hen imod et fællesskab, hvor alle aktive medvirker. Bestyrelsen arbejder i laugsgildets ånd inden for rammerne af formålet.

Bestyrelsen konstituerer sig med a) formand b) kasserer. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. Medlemmerne har ret til at overvære bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen skal føre beslutningsprotokol. Bestyrelsen kan nedsætte udvalg og fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

9) Foreningen forpligtes ved underskrift af to myndige bestyrelsesmedlemmer efter vedtagelse i bestyrelsen. Kassererens underskrift er tilstrækkelig i normalt løbende forretninger. Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den til foreningen til enhver tid hørende formue. Der påligger ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

10) Eventuelle midler, der måtte være tilbage efter ophævelse af lauget, fordeles i Odense kommune til formål, der er i overensstemmelse med Folkemusiklauget Fynboernes formålsparagraf efter den opløsende generalforsamlings beslutning.